Institute of Continuing & TESOL Education แห่งมหาวิทยาลัย UQ (ICTE-UQ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1981 และเป็นสถาบันภาษาอังกฤษแห่งแรก และเก่าแก่ที่สุดที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์

นักศึกษากว่า 50,000 คน รวมทั้งนักศึกษานานาชาติมากกว่า 12,500 คน จาก 140 ประเทศ เลือกที่จะเรียนที่ UQ ในเมือง Brisbane และสนุกไปกับวิชาการที่มีคุณภาพสูง การกีฬา สิ่งอ นวยความสะดวกด้านการสังคม และสิ่งอ นวยความสะดวกตลอดทั่วทุกวิทยาเขตที่มีคุณภาพระดับโลกทั้งสามแห่ง

นักเรียนของเราจะได้รับประโยชน์ ดังนี้
ประสบการณ์ระดับนานาชาติจากวิทยาเขต St Lucia, Brisbane ของ UQ

 • ประสบการณ์ระดับนานาชาติจากวิทยาเขต St Lucia, Brisbane ของ UQ
 • อาจารย์ผู้สอนผู้ทรงคุณวุฒิ เปี่ยมด้วยประสบการณ์ และเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน
 • เทคโนโลยีการสอนและการเรียนรู้ที่ทันสมัยที่สุด
 • ชั้นเรียนแบบ interactive ที่มีนักเรียน 12-18 คน
 • การเรียนรู้แบบหลากวัฒนธรรมกับนักเรียนภาษาอังกฤษ จากมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
 • บริการให้ความช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นน  ประกอบด้วย การหาที่พักแบบโฮมสเตย์ การไปต้อนรับที่สนามบิน และกิจกรรมทางวัฒนธรรม กีฬา และสังคม

หลักสูตรต่างๆ

ระยะเวลา (สัปดาห์)

green dot ภาษาอังกฤษทั่วไป (GE) ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษส หรับสถานการณ์ทางสังคมและการท งาน
(7 ระดับ ตั้งแต่ Pre-elementary ถึง Advanced)
5-45
purple dot ภาษาอังกฤษส หรับการสื่อสารด้านธุรกิจ ระหว่างประเทศ (EIBC) ทักษะภาษาอังกฤษในเนื้อหาด้านธุรกิจ
(ระดับ Higher Intermediate และ Pre-advanced)
5-20
red dot ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ (EAP) เตรียมนักเรียนเพื่อให้ส เร็จการศึกษาในด้านวิชาการและการสอบ IELTS
(ระดับ Higher Intermediate และ Pre-advanced)
5-30
yellow dot ภาษาอังกฤษเชื่อมต่อ หรือ Bridging (BEP) เส้นทางด้านภาษาอังกฤษส หรับการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ UQ* (ระดับ Pre-advanced และ Advanced) 10-30
teal dot ก้าวไกลทั่วโลก (Go Global) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ การเตรียมตัวท งาน และโครงการฝึกงานในสายอาชีพ
(ระดับ Higher Intermediate และ Pre-advanced)
19-24

*นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก หนดการเข้ารับการศึกษาและการจบหลักสูตร BEP ส หรับข้อมูลเพิ่มเติม หาดูได้ที่​ Bridging English Program (BEP)

Sir Llew Edwards Buildingนักเรียนของ ICTE-UQ สามารถแทบทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆดังนี้

 • ชมรมและสมาคมนักเรียนกว่า 200 แห่ง
 • สถานที่ส หรับรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง ร้านกาแฟและโรงอาหารส หรับนักเรียน
 • โรงยิม สระว่ายน และสนามกีฬาต่างๆ
 • บริการด้านสุขภาพ แนะแนว การจ้างงาน และการหาที่พักอาศัย
 • การใช้ห้องสมุดและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ การแสดงสด และงานพิเศษต่างๆ

ตารางเรียนส หรับหลักสูตรปี 2017

ภาคเรียน green dot GE purple dot EIBC red dot EAP yellow dot กรกฎาคม 2017
(ภาคเรียนที่ 2)
yellow dot กุมภาพันธ์ 2018
(ภาคเรียนที่ 1)
    BEP Advantage BEP Standard BEP Advantage BEP Standard
9 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2017 5 สัปดาห์ BEP 20 BEP 25    
13 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2017 5 สัปดาห์ BEP 15 BEP 20    
27 มีนาคม - 28 เมษายน 2017 5 สัปดาห์ BEP 10 BEP 15    
2 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2017 5 สัปดาห์   BEP 10 BEP 30  
12 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2017 5 สัปดาห์     BEP 25 BEP 30
24 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2017 5 สัปดาห์     BEP 20 BEP 25
28 สิงหาคม - 29 กันยายน 2017 5 สัปดาห์     BEP 15 BEP 20
9 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2017 5 สัปดาห์     BEP 10 BEP 15
13 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2017 5 สัปดาห์       BEP 10

วันหยุดราชการ โปรดสังเกตว่า ICTE-UQ จะปิดท การในวันหยุดราชการดังต่อไปนี้ 2 มกราคม, 26 มกราคม, 14 เมษายน, 17 เมษายน, 25 เมษายน, 1 พฤษภาคม, 16 สิงหาคม, 2 ตุลาคม, 25-26 ธันวาคม 2017 และ ICTE-UQ จะปิดท การในช่วงวันหยุดคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2017 จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2018 อีกด้วย โปรดสังเกตด้วยว่า หลักสูตร BEP จะเสร็จสิ้นในวันจันทร์ถัดไปหลังจากวันสิ้นสุดการเรียนดังที่กล่าวในข้างต้น

ค่าเล่าเรียนปี 2017 (AUD$)

ค่าลงทะเบียน $220 (ไม่สามารถขอคืนได้)

บริการนักเรียนและค่าธรรมเนียมวัสดุอุปกรณ์ $10 ต่อสัปดาห์

green dot GE purple dot EIBC red dot EAP   yellow dot BEP Advantage and BEP Standard
สัปดาห์ ค่าเล่าเรียน
ปกติ
ค่าเล่าเรียน
CMP
สัปดาห์ ค่าเล่าเรียน
ปกติ
ค่าเล่าเรียน
CMP
   
5 สัปดาห์ $2,000 $1,625 30 สัปดาห์ $12,000 $9,750 BEP 30 $13,650
10 สัปดาห์ $4,000 $3,250 35 สัปดาห์ $14,000 $11,375 BEP 25 $11,375
15 สัปดาห์ $6,000 $4,875 40 สัปดาห์ $16,000 $13,000 BEP 20 $9,100
20 สัปดาห์ $8,000 $6,500 45 สัปดาห์ $18,000 $14,625 BEP 15 $6,825
25 สัปดาห์ $10,000 $8,125       BEP 10 $4,550

ประกันสุขภาพ OSHC

นักเรียนที่เดนิ ทางมาออสเตรเลียด้วยวีซ่านักเรียนนัน้ จะต้องซือ้ ประกันสุขภาพส หรับนักศึกษาต่างชาติ (OSHC) ทัง้ นี ้ICTE-UQ สามารถประสานงานเพื่อซือ้ ประกันสุขภาพ OSHC ให้กับคุณได้ สำ  หรับข้อมูลเพิ่มเตมิ ซงึ่ รวมถึง ค่าธรรมเนียมต่างๆ กรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ Health services

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (AUD$)

การรับ-ส่งที่สนามบิน

 • สนามบินบริสเบน $110
 • สนามบิน Coolangatta / โกลด์โคสต์ $235

ที่พักแบบโฮมสเตย์

 • ค่าจัดหาที่พัก $250
 • ค่าที่พักรายสัปดาห์ (อย่างน้อย 5 สัปดาห์) $250

Pasinee Meesaengฉันมาจากประเทศไทยและก่อนที่จะมา ออสเตรเลีย ฉันเคยเรียนด้าน
การบินพลเรือนที่กรุงเทพฯ

ส หรับการหางานในประเทศไทย การเรียนจบในระดับปริญญาตรีนัน้ ยังไม่เพียงพอ ดังนัน้ ฉันจึง ตัดสินใจมาที่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโท เพราะ ฉันอยากเป็นนักบิน ออสเตรเลียอยู่ใกล้กับประเทศ บ้านเกิดของฉัน และฉันทราบว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ฉันอยากมีประสบการณ์ด้านวิชาการ และดังนัน้ ตัวแทน (agent) ของฉันจึงแนะน ให้ฉันเรียนที่บริสเบน และเรียนที่ ICTE-UQ ฉันอยากได้รับประสบการณ์ในด้านการสื่อสารข้าม วัฒนธรรมส หรับน ไปใช้ในตอนที่ฉันเริ่มท งานเป็นนักบิน

ที่นี่เป็นโรงเรียนสอนภาษาแห่งที่สองของฉันในออสเตรเลีย แต่ฉันเลือก เรียนที่ ICTE-UQ เพราะฉันคิดว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการเรียนภาษา อังกฤษ ที่นี่มีห้องสมุดเป็นของตนเองส หรับให้นักเรียนภาษาอังกฤษ ได้ใช้ ซึ่งโรงเรียนอื่นของฉันไม่มี ฉันได้ยืมหนังสือต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ IELTS วิธีการอ่านให้เร็วขึน้ และวิธีการพัฒนาการเขียนเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษและคะแนนการสอบ IELTS ของฉัน

บรรดาคุณครูต่างก็เป็นคนที่สนุกสนานและคอยให้การสนับสนุน พวกเขาผลักดันให้ฉันพัฒนาภาษาอังกฤษ โดย เฉพาะในด้าน การเขียนของฉัน และพวกเขาได้ช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายของฉัน ในการได้คะแนนสอบ IELTS 6.0 คะแนน เพื่อเข้าเรียนด้านการบิน พาณิชย์ในเมลเบิร์น

คุณ Pasinee Meesaeng
ผู้ส เร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ระดับ 2

ติดต่อเรา

Institute of Continuing & TESOL Education (ICTE-UQ),
The University of Queensland, Brisbane, Qld, 4072, Australia

   +61 3346 6700
   enquiries@icte.uq.edu.au